آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص قيمت هر ليتر نفت کوره مصرفي کارخانه هاي سيمان در سال هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص الحاق روستاي جمکران دهستان قنوات بخش مرکزي شهرستان قم استان قم به شهر قم
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بيست و يکم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت خريد تضميني...
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت خريد حمايتي دام عشاير...
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۱) ماده (۵) آيين¬نامه اجرايي قانون بيمه‏هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع...
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصميم¬نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ در خصوص محدوده منطقه ويژه اقتصادي کاوه
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصميم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ در خصوص محدوده منطقه ويژه اقتصادي سيستان (رامشار)
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصويب¬نامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه در خصوص محدوده منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در قسمت¬هاي پارس (۱) و (۲)
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
لغو تصويب‌نامه شماره ۱۶۶۲۱۶/ت۳۸۰۷۷ک مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۶
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي سده دهستان بالاخواف بخش سلامي شهرستان خواف استان خراسان رضوي، به شهر
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي بانه
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي دامغان
۲۹/۰۲/۱۴۰۰