آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۷) اصلاحی آیین¬نامه اجرایی شورای¬ عالی سلامت و امنیت غذایی
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح بند (۱۴) ماده (۱) آیین¬نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه...
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح بند (۷) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح آیین¬نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح آیین¬نامه اجرایی شورای¬عالی سلامت و امنیت غذایی
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح تبصره‌ ماده (۵) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۳) بند (۲) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۷/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۲۰) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
۱۳/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح در ماده (۳) آیین¬نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی...
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۲) ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح آیین¬نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت¬ها و مؤسسات دانش¬بنیان و تجاری¬سازی نوآوری¬ها و اختراعات
۰۴/۰۴/۱۳۹۹