آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۳۳) آيين¬نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
الحاق بند (۲۰) به ماده (۱) آيين¬نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ي)، (ک) و (ل)...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه نحوه تشکيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري موضوع ماده (۲۱) تنفيذي قانون برنامه...
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه استخراج رمزدارايي‌ها
۲۵/۱۱/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي حمايت از کسب و کارهاي برخط حوزه بيمه و تقويت نظام تنظيم‌گري حوزه بيمه‌هاي تجاري
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيئت دولت و تشکيل شوراي اطلاع‌رساني دولت
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۱۲) آيين‌نامه اجرايي بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش توليد دانش‌بنيان
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح آيين نامه اجرايي جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۳/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ي)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده...
۱۳/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح بند (۱۷) ماده (۱) آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۳/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۲۱) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۳/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۲۱) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۳/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و تنفيذ آن...
۰۱/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيئت دولت و تشکيل شوراي اطلاع‌رساني دولت
۰۱/۱۰/۱۴۰۱