سامانه شفاف
اطلاعات بروز درخصوص ساختار سازمانی و مدیران پاسخگو
انتشار اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها
انتشار اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه
انتشار جزئیات مرتبط با قراردادها
انتشار فهرست مناقصات و مزایدات
انتشار فهرست مجوزهای اعطایی توسط دستگاه