آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای رقابت در خصوص اتخاذ تصمیم درخصوص بند۳ مصوبه شماره ۶۳ شورای رقابت مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار پسماند
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سید محمود حسینی¬پور به عنوان استاندار مازندران
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدمهدی اعلایی به عنوان استاندار قزوین
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مجتبی عبدالهی به عنوان استاندار البرز
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای فرزاد مخلص¬الائمه به عنوان استاندار مرکزی
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمدتقی شاه¬چراغ به عنوان استاندار قم
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای اسداله عباسی به عنوان استاندار گیلان
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا قاسمی¬فرزاد به عنوان استاندار همدان
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی¬محمد زنگانه به عنوان استاندار گلستان
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای یعقوبعلی نظری به عنوان استاندار خراسان رضوی
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای زین¬العابدین رضوی خرم به عنوان استاندار آذربایجان شرقی
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار آذربایجان غربی
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح انتهای بند (۴) تصویب‌نامه‌های موضوع سندهای ارتقای بهره‌وری بخش حمل و نقل، کشاورزی، معدن، آب، برق...
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
اصلاح بند (۷) اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۶۵/ت۵۴۱۵۰ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵
۲۵/۰۷/۱۴۰۰