آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
نظام عملیاتی پدافند زیستی کشور
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
دستورالعمل اجرایی پدافند غیرعامل استان‌ها
۱۴/۰۴/۱۴۰۰
مصوبه نظام مصون‌سازی و عملیات پدافند شیمیایی کشور
۲۴/۱۲/۱۳۹۹
صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
مصوبه نظام عملیاتی پدافند مردم محور (صیانت و حفاظت از مردم در شرایط اضطراری بحران ناشی از تهدید و جنگ)
۲۷/۰۵/۱۳۹۹
آیین‌نامه نحوه اداره مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان
۱۰/۰۵/۱۳۹۸
دستورالعمل سنجش و ارزیابی سلامت روانی کارکنان وظیفه در مراکز آموزشی ن.م
۰۸/۰۳/۱۳۹۸
آیین‌نامه نظارت بر تولید و نشر آثار ادبی و تاریخی دفاع مقدس
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آیین‌نامه حفظ و نگهداری اسناد و مدارک دفاع ‌مقدس
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس استان‌ها
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آیین‌نامه داخلی شورای هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آیین‌نامه «اداره، حفظ، نگهداری و بهره‌برداری یادمان‌های عمومی شهدای گمنام دفاع ‌مقدس کشور»
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آیین‌نامه حفظ، نگهداری و ثبت آثار ملّی دفاع ‌مقدس و ‌تملک اراضی، اماکن و آثار فیزیکی مرتبط
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۸ قانون احکام دائمی و بند(پ) ماده۱۰۶ و ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه...
۱۵/۰۸/۱۳۹۷