آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
طـرح راهبـردي حفـاظت از زيـرساخت‌هاي کشـور
۲۴/۰۸/۱۴۰۱
مصوبات دهمين جلسه هيئت امناي موزه ملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
۲۶/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه تعيين اعضاي هيأت امناي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه ساماندهي فعاليت هاي پژوهشي وآموزشي دفاع مقدس
۲۴/۰۵/۱۴۰۱
آيين نامه حفاظت و مرمت يادمان‌هاي دفاع مقدس
۲۴/۰۵/۱۴۰۱
آيين‌نامه استخدام کارکنان قراردادي ماده ۱۳ اساسنامه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس
۲۴/۰۵/۱۴۰۱
دستورالعمل اجرايي ماده ۶۵ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
۰۹/۰۳/۱۴۰۱
نظام عملياتي پدافند زيستي کشور
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
دستورالعمل تشکيل يگان‌هاي حفاظت در دستگاه‌هاي اجرايي
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
دستورالعمل اجرايي پدافند غيرعامل استان‌ها
۱۴/۰۴/۱۴۰۰
مصوبه نظام مصون‌سازي و عمليات پدافند شيميايي کشور
۲۴/۱۲/۱۳۹۹
صلاحيت‌هاي رسيدگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
مصوبه نظام عملياتي پدافند مردم محور (صيانت و حفاظت از مردم در شرايط اضطراري بحران ناشي از تهديد و جنگ)
۲۷/۰۵/۱۳۹۹
آيين‌نامه نحوه اداره مرکز فرهنگي و موزه دفاع مقدس استان
۱۰/۰۵/۱۳۹۸
دستورالعمل سنجش و ارزيابي سلامت رواني کارکنان وظيفه در مراکز آموزشي ن.م
۰۸/۰۳/۱۳۹۸