آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۴۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۹ صورتجلسه مورخ ۲/۲/۱۳۹۶ هيأت امناي دانشگاه...
۰۸/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۶ از صفحه ۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي...
۰۸/۰۱/۱۴۰۲
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۸ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۰۸/۰۱/۱۴۰۲
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۱۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۲۹/۰۹/۱۴۰۱
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۵ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۰۷/۰۹/۱۴۰۱
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۱۸/۰۷/۱۴۰۱
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۰۶/۰۶/۱۴۰۱
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۰۲/۰۵/۱۴۰۱
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۲۸/۰۴/۱۴۰۱
رأي وحدت رويه شماره ۸۱۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۲۶/۰۲/۱۴۰۱
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۲۶/۰۲/۱۴۰۱
رأي وحدت رويه شماره ۸۱۸ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۱۶/۱۱/۱۴۰۰
رأي وحدت رويه شماره ۸۱۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
رأي وحدت رويه شماره ۸۱۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۲۸/۱۰/۱۴۰۰