گروه
جستجو در
فروشگاه
۱۹۰,۰۰۰  ریال 
۲۵۰,۰۰۰  ریال 

مجموعه قوانین و مقررات سال 1399 در دو جلد 

چاپ اول بهار 1400

ناشر :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران


یک دوره دوجلدی که در سال 1399 به تصویب رسیده است.مجموعه قوانین و مقررات سال 1399
۴,۰۰۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات سال 1398
دوره دو جلدی
مجموعه قوانین و مقررات سال 1398
۳,۵۰۰,۰۰۰  ریال 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4
با اصلاحات و الحاقات بعدی
و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چاپ سوم - ویرایش دوم
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4
۱,۲۰۰,۰۰۰  ریال 
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به
آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی از مهر 92 تا آذر 98
چاپ اول
تابستان 99
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی از مهر 92 تا آذر 98
۱,۳۰۰,۰۰۰  ریال 
انواع دادخواست در شرکت های تجاریچاپ...
دادخواست های شرکت های تجاری
۴۵۰,۰۰۰  ریال