گروه
جستجو در
فروشگاه
۱۹۰,۰۰۰  ریال 
۲۵۰,۰۰۰  ریال 

مجموعه قوانین و مقررات سال 1399 در دو جلد 

چاپ اول بهار 1400

ناشر :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران


یک دوره دوجلدی که در سال 1399 به تصویب رسیده است.مجموعه قوانین و مقررات سال 1399
۴,۰۰۰,۰۰۰  ریال 
۸۰۰,۰۰۰  ریال 
۸۰۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات سال 1400
۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال 
۱,۰۵۰,۰۰۰  ریال