آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
نظر تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام راجع به مواعيد مندرج در «قانون تسهيل تسويه بدهي بدهکاران شبکه بانکي...
۲۵/۱۲/۱۳۹۸
دستورالعمل تشکيل يگان‌هاي حفاظت در دستگاه‌هاي اجرايي
۰۵/۰۳/۱۳۹۷
مصوبه شماره ۳۹۰ شوراي عالي حفاظت محيط زيست با موضوع: تعيين منطقه روباز به عنوان قرق اختصاصي در استان...
۰۶/۱۱/۱۳۹۵
مصوبه شماره ۳۸۹ شوراي عالي حفاظت محيط زيست با موضوع: تعيين منطقه دربيد به عنوان قرق اختصاصي در استان...
۰۶/۱۱/۱۳۹۵
مصوبه شماره ۳۸۸ شوراي عالي حفاظت محيط زيست با موضوع: تعيين منطقه علي‌آباد چهل‌گزي به عنوان قرق اختصاصي...
۰۶/۱۱/۱۳۹۵
مصوبه شماره ۳۸۷ شوراي عالي حفاظت محيط زيست با موضوع: تعيين منطقه جاشلوبار به عنوان قرق اختصاصي در استان...
۰۶/۱۱/۱۳۹۵
مصوبه شماره ۳۸۶ شوراي عالي حفاظت محيط زيست با موضوع: تعيين منطقه منصورآباد به عنوان قرق اختصاصي در استان...
۰۶/۱۱/۱۳۹۵