راهنما

راهنمای مکاتبات

گام اول: به منظور ارسال درخواست چاپ آگهی‌های دعوت از بستانکاران، مجمع فوق‌العاده و کاهش سرمایه، ثبت‌نام در سایت emokatebe.ir به روش ذیل الزامی است.

گام دوم: اطلاعات هویتی خود را تکمیل بفرمایید. شماره همراه، کدملی و اطلاعات هویتی باید متعلق به فرد متقاضی باشد.

به منظور ثبت نام در کادر "نام کاربری"، شماره موبایل متقاضی را وارد نمایید. (برای تکمیل ثبت نام و کلیه مراحل پیگیری نامه، دسترسی به این شماره ضروری است.) اطلاعات کد ملی را در کادر "کدملی" و رمز مورد نظر خود را برای دسترسی‌های بعدی در کادر "رمز عبور" و تکرار آن را در کادر "تکرار رمز عبور" وارد نمایید. پس از وارد کردن تصویر امنیتی در کادر "تصویر امنیتی" روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.

تصویر زیر نمایش داده می‌شود.

در صورتیکه اطلاعات صحیح بوده و شماره همراه وارد شده به نام کدملی وارد شده، باشد؛ کد تاییدی به موبایل شما ارسال خواهد شد در کادر "کد تایید" کد ارسالی را وارد نمایید.

ادامه گام دوم: تکمیل اطلاعات هویتی

پس از اولین ورود بر روی "تکمیل مشخصات" کلیک نموده و اطلاعات خود را برای فعالسازی پروفایل، وارد نمایید.

فرم زیر برای تکمیل اطلاعات هویتی نمایش می‌یابد.

گام سوم:

ارسال نامه: برای ارسال نامه اطلاعات مربوطه را تکمیل کنید.

نوع نامه: حقیقی یا حقوقی را انتخاب نمایید.

گیرنده: روزنامه رسمی کشور را انتخاب نمایید.

موضوع نامه: با توجه به نوع آگهی ( دعوت از بستانکاران، آگهی مجمع فوق العاده و یا کاهش سرمایه) موضوع نامه را وارد نمایید.

توضیحات: در این بخش، برای آگهی دعوت از بستانکاران نام مدیرتصفیه و برای آگهی مجمع فوق العاده و یا کاهش سرمایه، اسامی هیئت مدیره را وارد نمایید.

انتخاب فایل: با توجه به نوع اگهی فایل‌های مربوطه را ضمیمه نمایید.

-آگهی دعوت از بستانکاران

1.تصویر درخواست چاپ آگهی دعوت از بستانکاران با سربرگ و امضا مدیر تصفیه (مطابق با نمونه متن آگهی که در انتهای این فایل قرار دارد)

2.تصویر روزنامه انحلال شرکت و آخرین تغییرات مدیر تصفیه و آدرس مدیرتصفیه شرکت

3. تصویر کارت ملی مدیرتصفیه یا هیئت مدیره

- آگهی کاهش سرمایه یا مجمع  فوق العاده

1.تصویر درخواست چاپ آگهی کاهش سرمایه یا مجمع  فوق العاده با سربرگ و امضا مدیر تصفیه و هیئت مدیره (مطابق با نمونه متن آگهی که در انتهای این فایل قرار دارد)

2.تصویر روزنامه آخرین تغییرات هیئت مدیره و مدیر عامل یا هیئت تصفیه شرکت

3. تصویر کارت ملی مدیرعامل و هیئت مدیره

نمونه متن آگهی‌ها

* آگهی دعوت از بستانکاران (سهامی خاص)

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت .....................(سهامی خاص) به شماره ثبت................... و شناسه ملی................. در اجرای ماده 225 اصلاحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت......................در حال تصفیه (سهامی خاص) به شماره ثبت .......... و شناسه ملی ...........که آگهی انحلال آن در صفحه ... روزنامه رسمی کشور به شماره ....... مورخ .... درج گردیده است دعوت به عمل می‌آید تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه آقا/ خانم ........به شماره همراه .............مستقر در آدرس......................... کدپستی..................... مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.

مدیر تصفیه شرکت............... (سهامی خاص) در حال تصفیه ـ آقای/خانم..............

- واریز هزینه حق الدرج سه دوره آگهی دعوت در روزنامه رسمی کشور به مبلغ 10.440.000ریال به شماره شبا روزنامه رسمی کشور .

- شماره شبا جهت واریز IR730100004001013304007978 (شناسه پرداخت  365013374268000800000000000000واریز در کلیه بانکها امکان پذیر است)

- کلیه مبالغ براساس تعرفه های سال 1403 می‌باشد

       

* آگهی دعوت از بستانکاران (مسئولیت محدود)

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت .....................(مسئولیت محدود) به شماره ثبت................... و شناسه ملی.................

در اجرای ماده 215 اصلاحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت......................در حال تصفیه (مسئولیت محدود) به شماره ثبت .......... و شناسه ملی ............. که آگهی انحلال آن در صفحه ... روزنامه رسمی کشور به شماره ....... مورخ .... درج گردیده است دعوت به عمل می‌آید تا ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه آقا/ خانم ........به شماره همراه .............مستقر در آدرس......................... کدپستی..................... مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.

مدیر تصفیه شرکت............... (مسئولیت محدود) در حال تصفیه ـ آقای/خانم..............

- واریز هزینه حق الدرج سه دوره آگهی دعوت در روزنامه رسمی کشور به مبلغ 10.440.000ریال به شماره شبا روزنامه رسمی کشور

- شماره شبا جهت واریز IR730100004001013304007978 (شناسه پرداخت  365013374268000800000000000000واریز در کلیه بانکها امکان پذیر است)

- کلیه مبالغ براساس تعرفه های سال 1403 می‌باشد.

* آگهی کاهش اختیاری سرمایه

آگهی کاهش سرمایه اختیاری شرکت...... به شماره ثبت ............................... و شناسه ملی .....................................

به استناد ماده 192 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به اطلاع بستانکاران می‌رساند جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ......................... در مورخ ...................... تشکیل و بر طبق ماده 189 لایحه قسمتی از قانون تجارت با رعایت مقررات و نصاب‌های قانونی تصمیم به کاهش اختیاری سرمایه شرکت از مبلغ ........................ ریال منقسم به .................. سهم ...........ریالی با نام به مبلغ ........................ ریال منقسم به ................. سهم ...............ریالی با نام از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام اتخاذ نموده است. لذا وفق ماده 193 لایحه اصلاحی قانون تجارت کلیه بستانکارانی که منشأ طلب ایشان قبل از نشر این آگهی است می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر این آگهی اعتراض خود را کتباً به دادگاه عمومی استان ......... تقدیم نمایند.

هیئت مدیره شرکت ـ ......................

*واریز هزینه حق¬الدرج آگهی کاهش سرمایه در روزنامه رسمی کشور به مبلغ3.480.000 ریال به شماره شبا روزنامه رسمی کشور

- شماره شبا جهت واریز IR730100004001013304007978 (شناسه پرداخت  365013374268000800000000000000واریز در کلیه بانکها امکان پذیر است)

- کلیه مبالغ براساس تعرفه‌های سال 1403 می‌باشد.

       

* آگهی مجمع  فوق العاده

آگهی مجمع  فوق العاده شرکت ............................................. سهامی خاص ثبت شده به شماره ..................و شناسه ملی .......................................…

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع فوق العاده که در ساعت ...... مورخ ....... روز ......... در محل اصلی شرکت به آدرس ................. تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1. ...................................

2. ...................................

مرجع دعوت کننده – مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت

- واریز هزینه حق الدرج آگهی مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه رسمی کشور به مبلغ 1.920.000 ریال به شماره شبا روزنامه رسمی کشور

- شماره شبا جهت واریزIR730100004001013304007978 (شناسه پرداخت  365013374268000800000000000000واریز در کلیه بانکها امکان پذیر است)

- کلیه مبالغ براساس تعرفه های سال 1403 می‌باشد.

* فایل ورد درخواست چاپ آگهی خود را به ایمیل davat@rrk.ir نیز ارسال فرمایید.

* پس از ارسال نامه لطفا با شماره تلفن 4-55602050 داخلی‌های 252-257-251 به منظور چاپ هماهنگ گردد.