آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص بازنگري دستورالعمل ترويج شهرک‌سازي در کشور و نحوه صدور...
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران الحاق اراضي به محدوده شهر جديد هشتگرد ( مهستان)
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي بند۵ مصوبه شماره ۶۷۵ کميسيون ماده۵ تهران...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي بند ۱۸ مصوبه شماره ۶۷۷ کميسيون ماده پنج...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مرحله اول بازنگري طرح جامع شهر اروميه
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر کهنوج
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بوشهر
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي بند ۷ مصوبه شماره ۶۷۳ کميسيون ماده پنج...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي بند۲ مصوبه شماره ۶۷۵ کميسيون ماده۵ تهران...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي بند ۲ مصوبه شماره ۶۷۹ کميسيون ماده پنج...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي بند ۱۱ مصوبه شماره ۶۷۲ کميسيون ماده ۵...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ملارد
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص انتزاع روستاي نصرت‌آباد از حريم شهر الوند
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر جديد بهارستان
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر جيرفت
۲۷/۱۲/۱۴۰۲