آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص انتزاع روستاي گرجي محله از شهر رستمکلا
۰۶/۰۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون افزايش طبقات پروژه هزارواحدي اقدام ملي مغايرت اساسي شاهين‌شهر
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ايلام
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اردکان
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تعيين بستر و حريم قانوني دريا در شهر بندرعباس
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع منطقه نمونه گردشگري شيدا چهارمحال و بختياري
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر ياسوج
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بابک
۱۱/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه تکميلي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بشرويه
۱۱/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر همدان الحاق اراضي...
۱۱/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه تکميلي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر اشترينان
۱۱/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون الزامات شهرسازي مربوط به تأمين اراضي مورد نياز قانون...
۱۱/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر خرم‌آباد
۰۹/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر دهدشت
۰۹/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تنظيم و تنسيق پيشنهادات استاني براي تأمين موردنياز قانون...
۰۴/۱۲/۱۴۰۰