آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
ابلاغ مصوبه جلسه ۵۶ شوراي توسعه فرهنگ قرآني به تاريخ ۲۵/۲/۱۴۰۱
۰۹/۰۳/۱۴۰۱
ضوابط ارزيابي عمومي حافظان قرآن کريم
۲۷/۱۰/۱۳۹۷