آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۸۳۶۹۲۱ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ بند يک مصوبه مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۸۹۹۴۲۵ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۳ تعرفه شوراي اسلامي شهر...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۸۷۹۰۵۲ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ ماده ۲ تحت عنوان عوارض مجوز...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۸۷۷۶۸۹ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلي و بهاء...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۸۷۴۴۷۳ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه ماده واحده و تباصر يک و...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۸۲۱۷۵۶ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عوارض شماره ۴۷۴۶/۹۰/۳۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۸۱۳۹۴۸ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شوراي اسلامي شهر کرمانشاه...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۹۲۰۴۵ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۳۸۵ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۶ کميسيون...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۳۵۶۲۶ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: ممنوعيت انتقال و تغيير پست سازماني...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۰۴۱۶ هيأت تخصصي فرهنگي آموزشي پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۲۴۴۳ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۵۳۲۷۰...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۲۲۷۸۹ هيأت تخصصي فرهنگي آموزشي پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال رديف ۱ از جدول مندرج...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۵۱۸۲۶ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي منابع طبيعي محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق نظريه...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۸۵۷۴۴ هيأت تخصصي بيمه کار تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه افزايش غيرقانوني...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۸۶۳۸ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عوارض ماده ۴۷ سال...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲