آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۰۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه شماره ۷۹۱۰۷/ت۳۴۳۹۴هـ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۸۴ هيأت...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۰۰۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ بندهاي الف ـ۱ و الف ـ۲ از فصل هجدهم تعرفه عوارض...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۰۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۰ ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۰۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۱ ماده۱۸ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۹۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق نامه شماره ۲۱۰۳۹/۳۱/۴۰۰ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۰ مدير...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ ماده۱۷ تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: در اجراي بند (ب) ماده۸۴ قانون تشکيلات و آيين دادرسي...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ حکم مقرر در ماده۲۰ و تبصره ۱ آن از تعرفه عوارض...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره‌هاي ۱ و ۲ تعرفه (۶ـ۲) از تعرفه عوارض...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۱۱۸ از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شمارههاي ۹۶۹ و ۹۷۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: باتوجه به اينکه بند (ت) تعرفه عوارض و بهاي...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۱۱ـ ۳/۸/۱۴۰۰ شوراي اسلامي...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره (۱۲ـ۳) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره‌هاي ۱ و ۲ تعرفه (۶ـ۲) از تعرفه عوارض...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱
رأي شماره ۹۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در بند ۶ ماده۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات...
۰۹/۰۷/۱۴۰۱