آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۱۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ـ۷ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای...
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
رأی اصلاحی شماره ۱۷۲۹ و ۱۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۸/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء ـ حکم مقرر در تبصره ۲ بند...
۲۸/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۴۰۲ـ ۱۹۸ و تعرفه شماره ۵۰۱ ـ...
۲۸/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه عوارض بهای خدمات استفاده از معابر عمومی،...
۲۸/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۳۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۶ مصوبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ و بند ۲۷ مصوبه...
۲۸/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره۱۳۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رعایت حداقل فاصله به شعاع (۱۰۰۰متر) تا آموزشگاه...
۲۸/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۳۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) ماده ۱۰ آیین‌نامه بازنشستگی، از کارافتادگی...
۲۸/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۳۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعیین شرط اخذ تعهدنامه مبنی بر عدم تقاضای نقل و...
۲۸/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۳۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت (ب) بند ۲ مصوبه چهارمین جلسه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵...
۲۸/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۳۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۵۲۸۶/۵۰۰ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۷ هیأت‌مدیره...
۲۸/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۲۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ «رتبه» یکی از عوامل اصلی تشکیل‌دهنده...
۲۸/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۲۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از تذکر ۲ از تذکرات مهم از دفترچه هفتمین...
۲۸/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۲۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر...
۲۸/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم معادل‌سازی دروس عمومی و پایه گذرانده شده در...
۲۸/۰۸/۱۴۰۰