آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران(۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷)
۱۸/۰۴/۱۴۰۳
قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول
۱۷/۰۳/۱۴۰۳
قانون اصلاح مواد (۱۹) و (۲۲) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
۱۷/۰۳/۱۴۰۳
نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۶/۰۲/۱۴۰۳
قانون تشکيل سازمان پژوهش و نوآوري دفاعي (سپند)
۲۶/۰۲/۱۴۰۳
قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران با شرکت بازرگاني دولتي هند (اس.تي.سي) به داوري
۲۶/۰۲/۱۴۰۳
قانون ‌‌تأمين مالي توليد و زيرساختها
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
متن جايگزين بند «ب» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
قانون اصلاح قانون تأسيس و اداره مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي
۲۹/۰۱/۱۴۰۳
قانون ارجاع اختلاف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين به داوري
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (کولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول)
۰۷/۰۱/۱۴۰۳
نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر مادهواحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
قانون الحاق يک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
قانون حمايت از گزارشگران فساد
۲۶/۱۰/۱۴۰۲