آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۳۹۹۳۹/ت۵۷۳۷۹هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح انتهای بند (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
الحاق تبصره به بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳
۰۷/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۴۴۸۶/ت۵۲۱۵۵هـ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۴
۰۷/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصویب نامه شماره ۴۱۵۹۷/ت۵۵۵۰۰هـ مورخ ۵/۴/۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) تصویب¬نامه شماره ۸۳۱۱۰/ت۵۸۰۶۸هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۳) الحاقی به بند (۱) تصویب¬نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ موضوع بند (۱) تصویب‌نامه...
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح تصویب¬نامه شماره ۱۱۵۲۷۴/ت۵۸۳۱۷هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح جزء (الف) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۱۱۹۴/ت۵۶۴۱۱هـ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۹
۱۳/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
۱۳/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹
۱۱/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۳) الحاقی به جزء (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح تصویب نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۹/۶/۱۳۹۶
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح تعرفه¬های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹
۲۰/۱۱/۱۳۹۹