آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۷۵۹۳/ت۵۹۲۶۹هـ مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۰
۱۶/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۶) اصلاحی آیین نامه اجرایی بند(۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین...
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۸۱۱/ت۴۹۶۵۴هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۲
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۴۵۸۹۶/ت۵۹۰۰۹هـ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰
۰۴/۰۷/۱۴۰۰
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۳) تصویب¬نامه شماره ۳۶۵۷۰/ت۵۵۹۳۹هـ مورخ ۵/۴/۱۴۰۰
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح بند (۵) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۲۶۹ /ت ۵۴۰۵۹هـ مورخ ۸ /۱۲ /۱۳۹۵
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۵۶/ت۵۸۸۲۶هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح مواد (۱۲) و (۱۵) آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۶۶۳۶۵/ت۵۴۱۵۰هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‌نامه شرح خدمات سلامت در منزل
۱۴/۰۵/۱۴۰۰