آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۹۸۳۷۹/ت۶۰۱۵۷هـ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱ و بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۹۸۳۷۰/ت۶۰۱۵۶هـ...
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۷۴۱۱۹/ت۶۰۰۷۱هـ مورخ ۴/۵/۱۴۰۱
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح بند (۲) تصويب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۹
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۲۳۴۹/ت۵۹۷۶۵هـ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۲۳۴۷/ت۵۹۸۰۸هـ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۸۶۸۵۶/۵۹۹۳۹هـ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۱
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۱۶۷۹۳۶/ت۳۶۰۴۲ک مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۵
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح بند(۲) تصويب‌نامه شماره۸۰۷۳۳/ت۵۹۸۱۹هـ تاريخ ۱۲/۵/۱۴۰۱ موضوع اصلاح آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح تبصره (۱) ماده (۷) آيين‌نامه اجرايي بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۳/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح تبصره (۲) بند (۶) تصويب‌نامه شماره ۴۵۳۱۳/ت۵۹۵۴۹هـ مورخ ۲۳/۳/۱۴۰۱
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۳۹۰۱۲/ت۵۹۹۳۴هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۱
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح بند (ث) تصويب‌نامه شماره ۷۵۶۰۹/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح بند (۱۲) تصويب نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۱
۱۸/۰۴/۱۴۰۱
اصلاح تصويب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۹
۱۸/۰۴/۱۴۰۱