آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه انتخاب ۴ عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي عضويت در کارگروه عناوين سال
۲۴/۰۲/۱۴۰۱
مصوبه تأييد انتخاب رييس دانشگاه شاهد
۲۴/۰۲/۱۴۰۱
مصوبه اصلاح و تکميل تبصره۱ ماده۲ سند سياست‌ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت در جمهوري...
۰۷/۰۴/۱۴۰۰
الحاقيه ماده ۸ آيين‌نامه شوراي توسعه فرهنگ قرآني
۲۷/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي عضويت در هيأت عالي تجديدنظر دانشگاه آزاد اسلامي
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
اعمال حد نصاب نمره در پذيرش نهايي دوره دکتراي نيمه متمرکز (Ph.D) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي کشور
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
ماده واحده آيين نامه شوراي توسعه فرهنگ قرآني؛ ضوابط عضويت دستگاه¬ها در جلسات شورا و کميسيون¬ها
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه سند توسعه دانش بنيان استان بوشهر
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
مصوبات اولين و دومين جلسه شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
اصلاحيه روزنامه رسمي کشور در خصوص تغييرات آيين‌نامه اجرايي پرداخت کمک‌هزينه تحصيلي به حافظان و قاريان...
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
سند راهبردي توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
ساماندهي برگزاري آزمون‌هاي بين‌المللي زبان فارسي
۰۴/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح ماده ۸ آئين‌نامه شوراي توسعه فرهنگ قرآني
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
سند راهبردي توسعه آموزش عمومي قرآن کشور
۲۲/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح و تکميل تبصره ۲ ماده واحده تغييرنام مدرسه عالي شهيد مطهري به دانشگاه شهيد مطهري (مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۹)
۱۰/۱۲/۱۳۹۶