آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
مصوبات بیست و ششمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
۱۵/۱۱/۱۳۹۹
مصوبات بیست و پنجمین جلسه شورای عالی عتف
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
مصوبات بیست و سومین و بیست و چهارمین جلسه شورای عالی عتف
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
مصوبات بیست و دومین جلسه شورای عالی عتف
۲۲/۰۲/۱۳۹۸
سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰
۲۷/۰۹/۱۳۹۶
مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای عالی عتف
۲۹/۰۶/۱۳۹۶
مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی عتف
۱۱/۰۴/۱۳۹۶
مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری
۰۸/۱۲/۱۳۹۵