آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس
۲۱/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش با موضوع: ماده واحده تدوین راهنمای برنامه‌های درسی توسعه تفکر رایانشی...
۲۱/۰۷/۱۴۰۰
کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر در آموزش و پرورش
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
اساسنامه پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
ماده واحده آیین‌نامه‌ها و جدول مواد درسی و نوع ارزشیابی پایانی دوره اول متوسطه
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
واگذاری اختیار تصویب برخی از مقررات به کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه
۲۶/۰۸/۱۳۹۵
مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مورد برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم وتربیت رسمی...
۰۴/۰۸/۱۳۹۵
آیین‌نامه گروه‌های آموزشی و تربیتی
۱۰/۰۳/۱۳۹۵
آیین‌نامه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان
۱۰/۰۳/۱۳۹۵
ماده واحده سوگند نامه معلمی
۱۰/۰۳/۱۳۹۵
جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه
۱۰/۰۳/۱۳۹۵
آیین‌نامه ساماندهی صدور و تأیید مدارک تحصیلی دانش‌آموزان
۱۷/۱۱/۱۳۹۴
تمدید اجرای آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی (دوره اول متوسطه) پیش‌حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای...
۱۷/۱۱/۱۳۹۴
نحوه ادامه تحصیل دانش‌آموزان دوره متوسطه سالی واحدی
۱۷/۱۱/۱۳۹۴