آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح عبارت تصويب‌نامه شماره ۱۶۰۲۲۹/ت۵۹۶۰۶ هـ مصوب ۱/۱۲/۱۴۰۰ هيأت وزيران
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
اصلاحيه
۰۹/۰۳/۱۴۰۱
اصلاحيه
۲۳/۱۲/۱۴۰۰
اصلاحيه
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح عنوان «قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال ۱۳۹۹ کل کشور»
۱۵/۰۹/۱۴۰۰
اصلاحيه
۲۷/۰۸/۱۴۰۰
اصلاحيه روزنامه رسمي کشور درخصوص اشتباه چاپي قانون الحاق يک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح ماده ۱۴ سند امنيت قضايي
۰۳/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح رأي شماره ۱۱۷۷ـ ۱۷/۱/۱۳۹۶ ديوان عدالت اداري
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
پيوست‌هاي(۱) و (۲) آيين‌نامه اجرايي ماده(۷) قانون دريايي ايران منتشرشده در روزنامه رسمي شماره ۲۱۴۶۱ مورخ...
۰۴/۱۰/۱۳۹۷
اصلاحيه روزنامه رسمي کشور درخصوص قانون الحاق دو تبصره به ماده(۶۱۷) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم ـ تعزيرات...
۲۶/۱۰/۱۳۹۶
اصلاحيه در خصوص قانون تصويب اصلاحات مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا
۱۷/۰۸/۱۳۹۶
اصلاحيه در خصوص قانون استفساريه ماده (۷۹) قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب...
۱۷/۰۸/۱۳۹۶
اصلاحيه در خصوص قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران
۱۷/۰۸/۱۳۹۶