آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۱/۰۶/۱۴۰۰
آیین‌نامه پرداخت اعضای هیأت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
اصلاحیه‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
آیین¬نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره¬برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیرمنقول و بافت¬های تاریخی...
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی قانون تعرفه¬گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه¬های پرستاری
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی بند (ج) تبصره‌(۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آیین‌نامه اتصال کتابخانه‌ها به شبکه کتابخانه‌ها و مراکز اسناد به شبکه اسناد کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی بند (ب) تبصره‌(۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آیین‎نامه نحوه تأمین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشین‌آلات در مدیریت بحران
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آیین¬نامه تعیین مشوق¬های موضوع جزء (۴) بند (ب) ماده‌(۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی...
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره‌برداری ژنتیکی موضوع ماده(۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع...
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون مدیریت بحران کشور
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
۰۷/۰۴/۱۴۰۰