آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
۱۱/۰۵/۱۴۰۰
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۰/۰۴/۱۴۰۰
قانون موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی صربستان
۳۰/۰۲/۱۴۰۰
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۳/۱۲/۱۳۹۹
نظریه‌های‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۳/۰۸/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌ منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف...
۰۶/۰۶/۱۳۹۹
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی...
۰۵/۱۲/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه
۱۸/۰۹/۱۳۹۸