آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
قانون برخي احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
۱۱/۰۵/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۰/۰۴/۱۴۰۰
قانون موافقتنامه همکاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي صربستان
۳۰/۰۲/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۳/۱۲/۱۳۹۹
نظريه‌هاي‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۳/۰۸/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه خدمات (سرويس‌هاي) هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کشور کويت
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف...
۰۶/۰۶/۱۳۹۹
قانون کاهش مجازات حبس تعزيري
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
قانون حمايت قضائي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل‌باني
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
قانون اصلاح موادي از قانون محاسبات عمومي کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
قانون حمايت از اطفال و نوجوانان
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و کميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي...
۰۵/۱۲/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون کاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه
۱۸/۰۹/۱۳۹۸