میز خدمت

لیست خدمات

ردیف شناسه خدمت عنوان خدمت نحوه ارایه خدمت راهنمای استفاده از خدمت شناسه خدمت لینک دسترسی به سامانه خدمت توافقنامه سطح خدمات
1 10012420000 انتشار قوانین و مقررات کشور الکترونیکی

راهنما

شناسنامه

لینک دسترسی به خدمتلینک دسترسی به خدمت

بیانیه توافقنامه سطح خدمات

2 10012421000 انتشار آگهی های قانونی الکترونیکی

راهنما

شناسنامه

لینک دسترسی به خدمت

بیانیه توافقنامه سطح خدمات

3 10012422000 فروش اشتراک محصولات روزنامه رسمی کشور الکترونیکی

راهنما

شناسنامه

لینک دسترسی به خدمت

بیانیه توافقنامه سطح خدمات

4 10012422000 تدوین و انتشار کتب حقوقی الکترونیکی

راهنما

شناسنامه

لینک دسترسی به خدمت

بیانیه توافقنامه سطح خدمات

5 10012422000 چاپ کتب حقوقی غیر الکترونیکی

غیرالکترونیک

شناسنامه

غیرالکترونیک

غیرالکترونیک

6 10012424100 پاسخ به استعلام های آگهی های قانونی الکترونیکی

راهنما

شناسنامه

لینک دسترسی به خدمت

بیانیه توافقنامه سطح خدمات

7 10012424101 پاسخ به استعلام های قوانین و مقررات الکترونیکی

راهنما

شناسنامه

لینک دسترسی به خدمت

بیانیه توافقنامه سطح خدمات

8 10012424101 پاسخ به استعلام های مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی الکترونیکی

راهنما

شناسنامه

لینک دسترسی به خدمت

بیانیه توافقنامه سطح خدمات

راهبرد دستگاه در حوزه توسعه خدمات الکترونیکی
بیانیه حریم خصوصی کاربران
بیانیه راهبردی مشارکت دستگاه با مردم
دستورالعمل بروز رسانی پرتال
اخبار مناقصات و مزایدات از طریق سامانه ستاد
نقشه سایت
آمار بازدید
۲۱۱۴۶ بازدید امروز:
۴۱۵۱۹۹ بازدید دیروز:
۳۶۵۵۱۴۷۷ بازدید کل: