میز خدمت

لیست خدمات

ردیف شناسه خدمت عنوان خدمت نحوه ارایه خدمت راهنمای استفاده از خدمت شناسه خدمت لینک دسترسی به سامانه خدمت توافقنامه سطح خدمات
1 10012420000 انتشار قوانین و مقررات کشور الکترونیکی

راهنما

شناسنامه

لینک دسترسی به خدمتلینک دسترسی به خدمت

بیانیه توافقنامه سطح خدمات


2 10012421000 انتشار آگهی های قانونی الکترونیکی

راهنما

شناسنامه

لینک دسترسی به خدمت

بیانیه توافقنامه سطح خدمات

3 10012422000 فروش اشتراک محصولات روزنامه رسمی کشور الکترونیکی

راهنما

شناسنامه

لینک دسترسی به خدمت

بیانیه توافقنامه سطح خدمات

4 10012422000 تدوین و انتشار کتب حقوقی الکترونیکی

راهنما

شناسنامه

لینک دسترسی به خدمت

بیانیه توافقنامه سطح خدمات

5 10012422000 چاپ کتب حقوقی غیر الکترونیکی

غیرالکترونیک

شناسنامه

غیرالکترونیک

غیرالکترونیک

6 10012424100 پاسخ به استعلام های آگهی های قانونی الکترونیکی

راهنما

شناسنامه

لینک دسترسی به خدمت

بیانیه توافقنامه سطح خدمات

7 10012424101 پاسخ به استعلام های قوانین و مقررات الکترونیکی

راهنما

شناسنامه

لینک دسترسی به خدمت

بیانیه توافقنامه سطح خدمات

8 10012424101 پاسخ به استعلام های مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی الکترونیکی

راهنما

شناسنامه

لینک دسترسی به خدمت

بیانیه توافقنامه سطح خدمات

آمار بازدید
۵۴۵۸۹۲ بازدید امروز:
۴۵۲۹۸۰ بازدید دیروز:
۱۶۴۶۲۵۴۱ بازدید کل: