آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
آیین¬نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل شرکت‌های دولتی، بانک¬ها...
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح آیین¬نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده(۴۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی جزء (۳) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
الحاق تبصره (۵) به ماده(۱) آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی...
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه¬های توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور)
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)،...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۳) اصلاحی آیین¬نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
آیین‎نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
آیین‏نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی (موضوع ماده (۸۶) اصلاحی قانون دریایی ایران)
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه...
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح آیین¬نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن¬های صنفی و کانون¬های مربوط
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها
۰۲/۱۱/۱۳۹۹