آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين نامه حمايت از توليد دانش‎بنيان و اشتغال‎آفرين در بخش کشاورزي و منابع طبيعي
۰۱/۰۲/۱۴۰۱
الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۷) آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات...
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي واردات، صادرات و عبور پسماندها براساس مقررات کنوانسيون بازل
۱۶/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۱۲/۱۴۰۰
آيين‌نامه نحوه رسيدگي به تخلفات و اتهامات تحريف‌کنندگان اسناد، تاريخ و وقايع دفاع مقدس
۳۰/۱۱/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي...
۱۸/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح تبصره ماده (۳) آيين نامه اجرايي تبصره (۶) الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس...
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه اجرايي ماده (۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۶) آيين نامه داخلي هيأت دولت
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه اجرايي بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
آيين¬نامه استرداد ماليات و عوارض کالاهاي همراه مسافران و بليط پروازهاي خارجي گردشگران خارجي خريداري شده...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
آيين¬نامه احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره، هيأت عامل و همچنين افرادي که به نمايندگي صاحب...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه اجرايي بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۵/۱۰/۱۴۰۰