آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات جلسه شماره ۱۵۳ شوراي عالي سازمان فرهنگ و ارتباطات
۱۴/۰۴/۱۴۰۲
شيوه نامه رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات
۲۷/۰۳/۱۳۹۸
شيوه‌نامه‌هاي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات «تشکل‌هاي مردم‌نهاد»، «بنگاه‌هاي اقتصادي عمومي» و «مؤسسات...
۰۸/۰۳/۱۳۹۸