آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري شهرستان خليل‌آباد استان خراسان رضوي
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص واردات کالاهاي پاکستاني يکصد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) دلار در مرز استان سيستان و بلوچستان...
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي کازرون
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي دوغارون
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي شهرکرد
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي کاوه
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي فرودگاه پيام
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي دامغان
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي بانه
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي سده دهستان بالاخواف بخش سلامي شهرستان خواف استان خراسان رضوي، به شهر
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
لغو تصويب‌نامه شماره ۱۶۶۲۱۶/ت۳۸۰۷۷ک مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۶
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه در خصوص محدوده منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در قسمت¬هاي پارس (۱) و (۲)
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصويب¬نامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصميم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ در خصوص محدوده منطقه ويژه اقتصادي سيستان (رامشار)
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصميم¬نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ در خصوص محدوده منطقه ويژه اقتصادي کاوه
۲۹/۰۲/۱۴۰۰