آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره (۲) بند (۶) تصويب‌نامه شماره ۴۵۳۱۳/ت۵۹۵۴۹هـ مورخ ۲۳/۳/۱۴۰۱
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۳۹۰۱۲/ت۵۹۹۳۴هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۱
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح بند (ث) تصويب‌نامه شماره ۷۵۶۰۹/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح بند (۱۲) تصويب نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۱
۱۸/۰۴/۱۴۰۱
اصلاح تصويب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۹
۱۸/۰۴/۱۴۰۱
اصلاح تصويب نامه شماره ۱۷۰۰۳۹/ت۵۹۶۶۱هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰
۱۸/۰۴/۱۴۰۱
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۴۲۳۲۹/ت۵۹۸۲۵هـ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۸) آيين‌نامه اجرايي نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع خارجي
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح تبصره ماده (۶) آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه‌هاي شماره ۵۷۴۱/ت۵۸۶۶۶هـ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰، شماره ۵۷۳۲/ت۵۸۶۶۶هـ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰، شماره ۵۷۴۴/ت۵۸۶۶۶هـ...
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح بند (۳) تصويبنامه شماره ۱۶۰۲۴۹/ت۵۹۳۹۷هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰
۰۸/۰۲/۱۴۰۱
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۶۰۲۰۵/ت۵۹۳۹۳هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰
۱۸/۰۱/۱۴۰۱
اصلاح تصويب­نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵هـ مورخ ۷/۲/۱۴۰۰
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۳) اصلاحي تصويب‌نامه شماره ۱۳۴۶۸۴/ت۵۳۷۰۶هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح جداول پيوست تصويب‌نامه شماره ۱۱۳۴۴۵/ت۵۹۰۳۳هـ مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۰
۲۵/۱۲/۱۴۰۰