آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۷۲۴۰۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۶ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۹ شوراي اسلامي...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۳۷۹۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ذيل جدول ماده دوم از ماده ۴۰ آيين‌نامه...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۳۷۹۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ذيل جدول ماده دوم از ماده ۴۰ آيين‌نامه...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۳۷۶۶۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۸ مصوبه مورخ ۲۰/۹/۱۴۰۱ شوراي حفاظت از اراضي...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۳۷۷۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ ماده ۴ تفاهم نامه همکاري وزارت کشور و بنياد...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۳۷۷۰۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره (۱) ذيل بند (۷ ـ ۳) از ماده ۳ آيين نامه...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۳۷۶۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۵۹ دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزش...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۳۷۵۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱۹ و ۲۰ از ماده ۱ دستورالعمل پذيره نويسي...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
نظريه‌هاي‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۹/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۹۲۳۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: شرط سني استخدام رسمي آزمايشي وزارت آموزش و پرورش...
۰۹/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۹۰۱۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ه) و تبصره‌هاي آن از ماده ۳۷ تعرفه عوارض...
۰۹/۰۶/۱۴۰۲
شيوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بي¬سرپرست و بدسرپرست
۰۹/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۴۵ مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعيين تکليف پروانه...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۶ مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تصميم‌گيري در خصوص...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۴۶ مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري حد نصاب کارکرد...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲