آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي بند ۱۸ مصوبه شماره ۶۷۷ کميسيون ماده پنج...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مرحله اول بازنگري طرح جامع شهر اروميه
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر کهنوج
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بوشهر
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي بند ۷ مصوبه شماره ۶۷۳ کميسيون ماده پنج...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي بند۲ مصوبه شماره ۶۷۵ کميسيون ماده۵ تهران...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي بند ۲ مصوبه شماره ۶۷۹ کميسيون ماده پنج...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي بند ۱۱ مصوبه شماره ۶۷۲ کميسيون ماده ۵...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ملارد
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص انتزاع روستاي نصرت‌آباد از حريم شهر الوند
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه و الزامات برقراري...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص برگزاري همايش بين‌المللي پوشش همگاني سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع توسط...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فهرست مجوزهاي تأييدمحور
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد (۳۶) دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط سازمان هواشناسي کشور
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تأمين هزينه‌هاي مربوط به مراحل تکميلي اجراي آزمون‌هاي استخدامي در دستگاه‌هاي اجرايي
۱۱/۰۲/۱۴۰۳