آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه استخدامي دهياري‌هاي کشور
۱۰/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۰/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه صنعت، معدن و تجارت
۱۰/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايتي...
۰۲/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۹۰۵۳۴/ت۶۰۲۰۴هـ مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۱
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۹۸۳۷۹/ت۶۰۱۵۷هـ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱ و بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۹۸۳۷۰/ت۶۰۱۵۶هـ...
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
اصلاح بند (۲) تصويب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۹
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۷۴۱۱۹/ت۶۰۰۷۱هـ مورخ ۴/۵/۱۴۰۱
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۲۳۴۹/ت۵۹۷۶۵هـ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۲۳۴۷/ت۵۹۸۰۸هـ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۸۶۸۵۶/۵۹۹۳۹هـ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۱
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح بند(۲) تصويب‌نامه شماره۸۰۷۳۳/ت۵۹۸۱۹هـ تاريخ ۱۲/۵/۱۴۰۱ موضوع اصلاح آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۱۶۷۹۳۶/ت۳۶۰۴۲ک مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۵
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح تبصره (۱) ماده (۷) آيين‌نامه اجرايي بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۳/۰۵/۱۴۰۱