آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۹۳۱۰۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري نسبت...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۷۰۹۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري نسبت...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۳۱۲۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۲ قسمت توضيحات عمومي از تعرفه عوارض...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۷۰۸۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي شهري استان...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۷۰۸۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تبصره‌هاي ۱ و ۳ ماده (۳) نحوه محاسبه و...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۷۰۸۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آيين‌نامه انضباطي حوزه حمل و نقل مسافر مصوب...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۷۰۷۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: کليه صورتجلسات کميته موضوع بند ۹ مصوبه شماره...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۷۰۸۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جدول تعرفه شماره (۱۶ ـ۱) از تعرفه عوارض محلي...
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۲۷۵۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام تعارض آراء شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۰۰۲۳...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۲۷۷۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۳ بند از اصلاحيه جدول پرداخت حق جلسه به اعضاي...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۵۳۳۵۸ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۸ اساسنامه تشکيلات و...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۹۸۷۹۳ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۶۸۴۴۲ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: : بند ۲ صورتجلسه...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۶۴۴۸۲ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲۷ دستورالعمل...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۶۹۹۸۲ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمتي از بند...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲