آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور در خصوص تسري سهميه بهياري در آزمون سراسري
۰۹/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه افزايش ظرفيت پذيرش دندان‌پزشکي در مقطع عمومي
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
مصوبه تعيين مناسبت‌هاي جديد جهت درج در ضميمه تقويم رسمي کشور
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
مصوبه تکميل و اصلاح موادي از سياست‌ها و ضوابط ساماندهي سنجش و پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالي (پس از...
۰۲/۰۵/۱۴۰۱
مصوبه تأييد انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه انتخاب رئيس بنياد ايران‌شناسي
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه تفويض وظايف و اختيارات لازم در خصوص ارتقاي اعضاي هيأت علمي، پذيرش دانشجو و گسترش، هماهنگي و برنامه‌ريزي...
۰۶/۰۲/۱۴۰۱
مصوبه انتخاب اعضاي هيأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب‌هاي کودکان و نوجوانان
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب اعضاي حقيقي شوراي فرهنگ عمومي
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه ساماندهي انتقال دانشجويان ايراني خارج از کشور به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي داخل کشور
۱۱/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح مصوبه ساماندهي مؤسسات آموزش عالي کشور
۱۱/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شرايط و نحوه انتخاب و فعاليت صاحبنظران حقيقي امور قرآني عضو شوراي توسعه فرهنگ قرآني
۲۰/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ستاد هماهنگي نقشه مهندسي فرهنگي کشور
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم‌ديني اهل سنت کشور
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده و عضو صاحب نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده
۰۵/۱۱/۱۴۰۰