آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون سند الحاقي (پروتکل) اصلاحي بند (۵ ـ۴ـ۱ـ۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه‌اي استانداردسازي، ارزيابي انطباق،...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون سند الحاقي (پروتکل) بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به منظور اصلاح موافقتنامه...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون نظام رتبه‌بندي معلمان
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
قانون انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان
۱۶/۱۲/۱۴۰۰
قانون تفسير بند «ط» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۱/۱۲/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۵/۱۱/۱۴۰۰
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در خصوص ارتباط بين‌المللي...
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
قانون اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
قانون تصويب مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقي (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱)...
۲۳/۰۹/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۷/۰۹/۱۴۰۰
قانون تصويب اصلاحات کنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني براي دريانوردان...
۱۳/۰۹/۱۴۰۰
قانون تصويب اصلاحات کنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني براي دريانوردان...
۱۳/۰۹/۱۴۰۰
قانون سند الحاقي (پروتکل) حفاظت از تنوع زيستي الحاقي به کنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي...
۱۳/۰۹/۱۴۰۰