آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۸) آيين نامه اجرايي جزءهاي (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹...
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
آيين‌نامه (ضوابط کلي) نحوه مديريت وجوه، ذخائر و سرمايه‌گذاري‌هاي دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي غيردولتي...
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح بند (الف) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده (۱۳۲)اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي جزءهاي (۲ ) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
آيين‌نامه «جايزه جهاني سردار سليماني»
۱۰/۰۳/۱۳۹۹
«دستورالعمل ساماندهي زمان و فرايند کارشناسي رسمي دادگستري
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
اصلاح تبصره ماده (۳۷) آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي ماده (۵) قانون تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۲۷/۰۱/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
۲۴/۱۰/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
آيين نامه تبليغات در حوزه پولي و بانکي کشور موضوع بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه...
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
آيين‏نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۱۱/۱۰/۱۳۹۸