آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (۷) اصلاحي تصويب‌نامه شماره ۱۶۶۳۶۵/ت۵۴۱۵۰ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
اصلاح انتهاي بند (۴) تصويب‌نامه‌هاي موضوع سندهاي ارتقاي بهره‌وري بخش حمل و نقل، کشاورزي، معدن، آب، برق...
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مهران فاطمي به عنوان استاندار يزد
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي احمد محمدي‌زاده به عنوان استاندار بوشهر
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدهادي ايمانيه به عنوان استاندار فارس
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي فرهاد زيويار به عنوان استاندار لرستان
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
رأي شماره ‌۱۳۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بندهاي ۷ـ۷ و ۷ـ ۸ از دفترچه تعرفه عوارض...
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شماره يک جلسه بيست و دوم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شماره دو جلسه بيست و دوم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور (توسعه، تکميل و گسترش سلامت الکترونيکي)
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شماره سه جلسه بيست و دوم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور (فراگيرسازي سفته و برات الکترونيکي)
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شماره چهار جلسه بيست و دوم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات کشوري شهرستان زابل در استان سيستان و بلوچستان
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تعطيلي کليه ادارات، سازمان¬هاي دولتي، بانک¬ها و ساير نهادهاي عمومي در روزهاي پنجشنبه...
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي جزء‌هاي (۱) و (۲) بند (الف) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران درخصوص مديريت برق تا ۱۲/۵/۱۴۰۰ به‌کارگروهي متشکل از وزيران...
۲۲/۰۴/۱۴۰۰