آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (۴) الحاقی به تصمیم نامه شماره ۱۰۶۹۱/۹۲/م/ت۴۹۰۳۶ن مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی توسعه، گسترش و تقویت نهاد مسجد و سامان‌بخشی و راهبری آن
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند فرهنگی امنیت عمومی و اجتماعی کشور
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی وقف و امور خیریه
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص دارندگان دستگاه¬های استخراج رمزارز (ماینر)
۲۲/۰۴/۱۳۹۹
مصوبات جلسه نهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۵/۰۴/۱۳۹۹
مصوبات جلسه یازدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۵/۰۴/۱۳۹۹
مصوبات جلسه دوازدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۵/۰۴/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تمدید مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴هـ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح برخی از ردیف های تعرفه ای کتاب مقررات صادرات و واردات
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۶۴۹۶۹/ت۵۶۹۵۹ هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه
۰۱/۰۴/۱۳۹۹