آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون سند الحاقي(پروتکل) همکاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته در درياي خزر الحاقي به موافقتنامه...
۰۲/۰۵/۱۴۰۱
قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹
۰۲/۰۵/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۱/۰۴/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۹/۰۴/۱۴۰۱
قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل
۰۲/۰۴/۱۴۰۱
قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل
۰۲/۰۴/۱۴۰۱
قانون ساماندهي صنعت خودرو
۲۴/۰۳/۱۴۰۱
قانون اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت...
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
قانون نسخ قانون تغيير ساعت رسمي کشور
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
قانون تمديد مهلت اجراي قانون اساسنامه شرکت ملي پست جمهوري اسلامي ايران
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
قانون جهش توليد دانش‌بنيان
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
قانون سند الحاقي (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت...
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
اصلاحات قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در متن، جداول، پيوست‌ها و تغييرات متفرقه
۰۳/۰۳/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۶/۰۲/۱۴۰۱
قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار
۱۲/۰۲/۱۴۰۱