آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند ۶ ماده ۳ «ضوابط تأسيس و نظارت بر آموزشگاههاي آزاد هنري»
۱۰/۰۵/۱۳۸۵
شيوه‌نامه رصد فرهنگي کشور
۱۰/۰۵/۱۳۸۵
تشکيل مرکز مطالعات راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۱۰/۰۵/۱۳۸۵
فراگير کردن دستور خط فارسي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي با بهره‌گيري از رايانه
۱۰/۰۵/۱۳۸۵
اصلاح بند «ب» ماده ۸ اساسنامه بنياد ملي نخبگان کشور
۱۰/۰۵/۱۳۸۵
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي شهيد بهشتي، هنر تهران، اروميه و چابهار
۱۰/۰۵/۱۳۸۵
انتخاب سه نفر از اعضاي حقيقي شوراي فرهنگ عمومي
۱۰/۰۵/۱۳۸۵
انتخاب دبير شوراي فرهنگ عمومي
۱۰/۰۵/۱۳۸۵
سياستها و راهبردهاي ارتقاء و توسعه فناوري نانو در جمهوري اسلامي ايران
۲۲/۰۴/۱۳۸۵
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشکي بابل و زاهدان
۲۰/۰۴/۱۳۸۵
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي ولي عصر (عج) رفسنجان، خليج فارس، ياسوج و گيلان
۲۰/۰۴/۱۳۸۵
عضويت رؤساي دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در شوراي دانشگاه
۰۷/۰۴/۱۳۸۵
اصلاح مصوبه ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي (مصوب جلسه ۵۴۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۳)
۰۷/۰۴/۱۳۸۵
اساسنامه بنياد ملي بازيهاي رايانه‌اي
۰۷/۰۴/۱۳۸۵
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي اميرکبير، جامع علمي ـ کاربردي، بيرجند و تبريز
۳۰/۰۳/۱۳۸۵