آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۳۱۱۲۵/ت۶۰۸۳۸هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح بند (پ) تبصره الحاق به ماده (۲) شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۱۴۶۸۶/ت۵۸۸۹۱هـ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۱۴۶۸۵/ت۶۰۳۷۴هـ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۵۲۷۲۱/ت۶۰۴۱۳هـ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح بند (۳)تصويب‌نامه شماره ۱۶۸۲۵۸/ت۶۰۴۵۷هـ مورخ ۱۳/۹/۱۴۰۱
۱۷/۱۱/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۴) و (۱۵) اساسنامه صندوق ملي مسکن
۱۷/۱۱/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت۵۹۹۵۱هـ مورخ ۲/۹/۱۴۰۱
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۱۲۰۶۰/ت۵۹۹۳۹هـ مورخ ۲۷/۶/۱۴۰۱
۰۴/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۲۰۰۲۹/ت۶۰۱۹۴هـ‌ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۱
۰۱/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۳۸۷۳۰/ت۶۰۱۸۰هـ مورخ ۷/۸/۱۴۰۱
۲۹/۰۹/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۹۷۷۵۹/ت۶۰۲۵۸هـ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱
۱۹/۰۹/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۴۹۱۵۷/ت۵۹۵۵۲هـ مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۱
۱۹/۰۹/۱۴۰۱