آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
شرح وظايف، اختيارات و ترکيب اعضاي کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور
۲۷/۰۶/۱۴۰۱
مصوبات شصت و ششمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۷/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۸۶۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جدول (۱ـ۱۶) از ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات...
۲۷/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۸۶۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲ بند ۱۷ صورتجلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۳ کميسيون طرح...
۲۴/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۸۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند دوم صفحه ۴ دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در...
۲۴/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۸۵۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري مرند...
۲۴/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۸۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۱۱۲ از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري...
۲۴/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۸۵۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ جزء (ب) شيوه‌نامه اجرايي پرداخت فوق‌العاده...
۲۴/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۸۵۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شمـاره ۴۳۰/۶۸۹۵۴ ـ ۹/۶/۱۴۰۰ مديرکل دفتر توسعه...
۲۴/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۸۵۲ و ۸۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ ـ ۸ از ضوابط طرح بازنگري طرح تفصيلي...
۲۴/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۸۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۷ مصوبه مورخ ۳/۴/۱۳۹۷ کميسيون ماده ۵ قانون...
۲۴/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۸۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم در سال...
۲۴/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۸۴۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري...
۲۴/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۸۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰ ـ ۹/۱/۱۳۹۴ مديرکل روابط...
۲۴/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره ۸۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبات شماره ۶۰۶/۰۰/۲۸ ـ ۳/۳/۱۴۰۰ و شماره ۶۹۲/۰۰/۲۸...
۲۴/۰۶/۱۴۰۱