آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۹۹۰۱۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون ديوان عدلت اداري...
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۵۳۱۰۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگي انتخاب نظار...
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه جايزه زنده ياد دکتر کاظمي آشتياني
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت مرکزي نظارت بر تشکل‌هاي اسلامي دانشگاهيان وزارت...
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه الحاق ۲ ماده جديد به مصوبه ضوابط و مقررات تأسيس مراکز، کانون‌ها و انجمن‌هاي فرهنگي و نظارت بر...
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه عضويت وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در شوراي راهبردي علم، فناوري و نوآوري دفاعي ـ امنيتي
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه عضويت دو نفر صاحب‌نظر در امور زنان و خانواده در ستاد ملي زن و خانواده
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه تغيير تاريخ مناسبت روز وقف در تقويم رسمي کشور از ۲۷ صفر به ۱۶ ربيع‌الاول
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تأمين مابه‌التفاوت نرخ...
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تمديد بند ۶ مصوبه شماره...
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبات هفتاد و ششمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
اصلاح بند (د) ماده (۱) و جزء دوم ذيل آن و تبصره ماده (۳)، اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده يک قانون اصلاح...
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۰۶۸۱۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ ماده ۱۳ شيوه‌نامه اجرايي دوره دکتري...
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۰۶۷۲۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه شماره ۱۳۵۰۵۶/ت۶۰۰۱۳‌هـ مورخ ۱/۸/۱۴۰۱...
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۹۳۵۳۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. شيوه‌نامه بررسي اسناد، مدارک و انجام مصاحبه...
۲۰/۰۶/۱۴۰۲