آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه شهيد چمران اهواز»
۰۹/۰۷/۱۳۸۷
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان»
۳۱/۰۶/۱۳۸۷
مصوبه « موافقت با تأسيس دانشکده علوم انساني ويژه خواهران در تهران براي مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد»
۳۱/۰۶/۱۳۸۷
مصوبه « الحاق يک تبصره به بند د ماده ۱ قانون تشکيل هيأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي»
۳۱/۰۶/۱۳۸۷
ماده واحده « امکان استفاده از خبرگان بدون مدرک نسخه‌شناسي و مرمت نسخه‌هاي خطي توسط بنياد ايران شناسي...
۳۱/۰۶/۱۳۸۷
ماده واحده « اعتبار و نحوه اعطاي امتياز علمي به مجلات، تأسيس انجمن‌هاي علمي، قطب‌هاي علمي، واحدهاي پژوهشي...
۱۸/۰۶/۱۳۸۷
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه پيام نور»
۰۶/۰۶/۱۳۸۷
مصوبه تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
۰۶/۰۶/۱۳۸۷
مصوبه « ضوابط مربوط به گسترش بومي گزيني در آزمون سراسري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي»
۰۶/۰۶/۱۳۸۷
مصوبه « مناسبت‌هاي جديد تقويم سال ۱۳۸۸ هجري شمسي»
۰۶/۰۶/۱۳۸۷
ماده واحده « اختصاص سهميه به داوطلبان جزيره ابوموسي در آزمون سراسري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي»
۲۱/۰۵/۱۳۸۷
ماده واحده « اختصاص سهميه به داوطلبان جزيره ابوموسي در آزمون سراسري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي»
۲۱/۰۵/۱۳۸۷
ماده واحده « اختصاص سهميه به جانبازان روشندل براي پذيرش بدون آزمون در مقاطع تحصيلات تکميلي»
۲۱/۰۵/۱۳۸۷
مصوبه « انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت کشور»
۲۱/۰۵/۱۳۸۷
ماده واحده « اصول حاکم بر سياست‌هاي کلي، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي برنامه...
۲۱/۰۵/۱۳۸۷