آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق تبصره (۵) به ماده(۱) آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي...
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي جزء (۳) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده(۴۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي...
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۳) اصلاحي آيين¬نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)،...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستي
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي ماده (۳۴) قانون احکام دايمي برنامه¬هاي توسعه کشور (نظام فني و اجرايي يکپارچه کشور)
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه چگونگي تشکيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملکرد انجمن¬هاي صنفي و کانون¬هاي مربوط
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آيين نامه اجرايي جزءهاي (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه...
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
آيين‏نامه انضباطي تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتي (موضوع ماده (۸۶) اصلاحي قانون دريايي ايران)
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
آيين‎نامه اجرايي بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي...
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۹) آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و کلان‌شهرها
۰۲/۱۱/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي و دفاترخدمات الکترونيک انتظامي
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۴) آيين نامه حمايت از شرکت هاي نوپا
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۳۰/۱۰/۱۳۹۹