آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۰۶۷۷۴/ت۶۰۰۱۲هـ مورخ ۸/۱۱/۱۴۰۱
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۶۹۹۰/ت۶۱۴۱۸هـ مورخ ۴/۴/۱۴۰۲
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
الحاق عبارت به بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۵۸۹۳۹/ت۶۱۱۳۵هـ مورخ ۶/۴/۱۴۰۲
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۲۵۳۳۲/ت۶۱۲۴۹هـ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۲
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۷۱۵۵۵/ت۶۰۰۷۹هـ مورخ ۱/۵/۱۴۰۱
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۳) تصويب‌نامه شماره ۴۶۶۵۹/ت۶۱۳۰۱هـ مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۲
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۴۲۳۰۵/ت۶۰۲۰۲هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۲
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح جزءهاي (۱) و (۲) ذيل بند (الف) بند (۱) مصوبه شماره ۴۲۷۹۰/۰۲۰ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۱
۰۶/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۷) اساسنامه بانک سپه
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۲۵) اساسنامه‌هاي سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي بانه ـ مريوان، مهران، بوشهر، سيستان، قصرشيرين...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۶) اصلاحي اساسنامه شرکت سهامي برق منطقه‌اي سيستان و بلوچستان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح جزء (الف) بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۲۵۵۲۲/ت ۵۹۸۱۵ هـ مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۲۳۴۷/ت۵۹۸۰۸هـ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱
۱۸/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح بند (۱) تصويب نامه شماره ۲۴۳۱۸۵/ت۶۱۰۹۶هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱
۰۵/۰۲/۱۴۰۲