آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه انتخاب نماينده فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران در هيأت امناي مشترک فرهنگستان‌هاي چهارگانه جمهوري...
۰۴/۱۰/۱۴۰۲
اصلاح مصوبه سياست‌ها و ضوابط انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در رشته‌هاي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي...
۱۱/۰۹/۱۴۰۲
مصوبه تعيين مناسبت¬هاي جديد براي درج در متن و ضميمه تقويم رسمي کشور در سال ۱۴۰۳
۲۱/۰۸/۱۴۰۲
مصوبه الحاق دو تبصره به ماده واحده اصلاح وظايف کميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
۱۵/۰۸/۱۴۰۲
مصوبه اصلاح و تکميل تبصره ۲ ماده ۲ آيين‌نامه اصلاحي شوراي هنر
۱۵/۰۸/۱۴۰۲
مصوبه انتقال شوراي توسعه فرهنگ قرآني و دبيرخانه و صندوق مرتبط با آن به سازمان تبليغات اسلامي
۱۵/۰۸/۱۴۰۲
مصوبه اصلاح و تکميل موادي از آيين‌نامه تشکيل هيأت حمايت از کرسي‌هاي نظريه‌پردازي و مناظره
۱۵/۰۸/۱۴۰۲
مصوبه اعطاء مجوز صدور مدارک حوزوي و واگذاري آن به مديريت‌هاي استاني و مراکز حوزوي به شوراي عالي حوزه‌هاي...
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه بهره مندي طلاب و فضلاي ايراني شاغل به تحصيل در حوزه هاي علميه خارج از کشور از تسهيلات غيرارزي
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب اعضاي پيوسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه الحاق يک بند جديد به ماده (۱) مصوبه سياست‌ها و ضوابط کيفيت بخشي دانشگاه فرهنگيان
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب عضو جديد و رئيس فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
اساسنامه جايزه ملي و بين‌المللي گوهرشاد
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
آيين‌نامه جذب دانش‌آموختگان برتر برگزيده بنياد ملي نخبگان به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاه‌ها و مؤسسات...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه اصلاح روز چهارمحال و بختياري در تقويم رسمي کشور
۰۸/۰۶/۱۴۰۲