آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۲۱۶۸۴/ت۴۷۸۳۳هـ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱
۱۶/۰۴/۱۳۹۲
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه در خصوص ضريب حقوق سال ۱۳۹۲
۱۶/۰۳/۱۳۹۲
الحاق بند (۲۳) به ماده (۳) اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران
۱۲/۰۳/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۲) تصويب‌نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت۴۷۰۵۰هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰
۰۸/۰۳/۱۳۹۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۰۲۹۸۳/ت۴۸۶۲۰هـ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱
۰۸/۰۳/۱۳۹۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۶۸۰۸۲/ت۳۶۸۹۹هـ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶
۰۸/۰۳/۱۳۹۲
اصلاح تصويب‌نامه تشکيل شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني کشور
۰۸/۰۳/۱۳۹۲
اصلاح تبصره‌هاي (۱) و (۴) ماده (۱) مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۱
۲۴/۰۲/۱۳۹۲
اصلاح بند (چ) ماده (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۵۹۳۲۹/ت۴۷۱۸۷هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۱
۱۸/۰۲/۱۳۹۲
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۵۲۸۶۸/ت۳۸۴۵۵ک مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷
۰۷/۰۲/۱۳۹۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱
۰۷/۰۲/۱۳۹۲
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره۴۴۸۳۳/ت۲۹۲۷۱هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲
۰۷/۰۲/۱۳۹۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۰۰۶۳۴/ت۴۸۶۱۹هـ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱
۲۸/۰۱/۱۳۹۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۴۷۴۳۵/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱
۲۸/۱۲/۱۳۹۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۲۰۲۰۰/ت۴۶۷۶۹هـ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۱
۲۳/۱۲/۱۳۹۱