آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصويب‌نامه در خصوص افزايش سرمايه شرکت ملي نفت ايران
۲۰/۰۸/۱۳۹۲
اصلاح جزء (الف) بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۷/ت۳۸۸۵۸هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶
۰۴/۰۸/۱۳۹۲
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه تعيين اعضاي هيئت مديره سازمان منطقه آزاد ارس
۰۴/۰۸/۱۳۹۲
الحاق يک تبصره به ماده (۴) اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي (شرکت مادر تخصصي)
۲۳/۰۷/۱۳۹۲
اصلاح جزء «د» بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷
۱۸/۰۷/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۱۲) تصويب‌نامه موضوع ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي
۱۱/۰۷/۱۳۹۲
اصلاح تصويب‌نامه موضوع تعيين اعضاي هيئت مديره سازمان منطقه آزاد کيش
۰۴/۰۷/۱۳۹۲
لغو تصويب‌نامه در خصوص تشکيل ستاد اجرايي توسعه بخش معدن استان
۳۱/۰۶/۱۳۹۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۱۹۴۷/ت۴۹۵۰۶هـ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲
۱۰/۰۶/۱۳۹۲
تصويب‌نامه در خصوص حذف جزء «د» بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶
۱۰/۰۶/۱۳۹۲
اصلاحيه رأي ابلاغي، موضوع اساسنامه توليد و عرضه مسکن
۲۴/۰۵/۱۳۹۲
اصلاح تصويب‌نامه درخصوص بودجه سال ۱۳۹۲ سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
۰۹/۰۵/۱۳۹۲
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه درخصوص تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش دولتي در سال ۱۳۹۲
۰۹/۰۵/۱۳۹۲
اصلاح تبصره بند (۲) تصويب‌نامه‌هاي شماره ۴۱۴۴۱/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ و شماره ۴۱۴۳۸/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲
۰۲/۰۵/۱۳۹۲
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۲۲۷۲۷/ت۲۳۵۶۱ک مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰
۲۴/۰۴/۱۳۹۲