آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق عبارت صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليتهاي معدني در بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک مورخ...
۲۸/۱۲/۱۳۹۲
اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۲
اصلاح بند (۱۶) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۲/۱۲/۱۳۹۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۷۳۹۶۶/ت۴۹۸۵۱هـ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲
۲۷/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۳۴۴۰۳/ت۴۷۶۱۴هـ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰
۲۷/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۳۲۵۲/ت۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۴
۲۳/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح بند (ث) تصويب‌نامه شماره ۱۲۶۶۵۵/ت۴۸۷۱۶هـ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲
۱۲/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۱۱) تصويب‌نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸هـ مورخ ۳/۸/۱۳۸۸
۱۲/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۳۲۰۶۷/ت۴۹۴۱۶هـ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲
۱۲/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح رقم (۲%) مقرر در ستون مجموعه حقوق گمرکي و سود بازرگاني جداول پيوست تصويب‌نامه شماره ۱۷۱۲۰/ت۴۹۰۴۲هـ...
۱۱/۱۰/۱۳۹۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۸۹۸۹/ت۴۹۲۷۷هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۲
۰۷/۱۰/۱۳۹۲
لغو تبصره (۱) ماده (۶) تصويب‌نامه شماره ۸۵۳۳۰/ت۴۸۲۱۰هـ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲
۳۰/۰۹/۱۳۹۲
اصلاح تصويب‌نامه موضوع تعيين نرخ هزينه‌هاي معاينه فني خودروها و موتورسيکلت‌ها
۲۷/۰۹/۱۳۹۲
تمديد مهلت مقرر در بند (۱) تصميم‌نامه شماره ۱۶۳۳۳۰/ت۴۸۵۶۴ن مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ و اصلاحيه بعدي آن
۲۴/۰۹/۱۳۹۲
اصلاح تصويب‌نامه درخصوص تعيين پيش دريافت براي واردات کالاها و خدمات
۱۴/۰۹/۱۳۹۲