آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصويب‌نامه موضوع ارزش نسبي خدمات و مراقبت‌هاي سلامت
۰۸/۰۷/۱۳۹۳
تمديد مهلت‌هاي مندرج در بند (۱) تصويب‌نامه موضوع قيمت هر ليتر مازوت مصرفي کارخانه‌هاي سيمان
۰۱/۰۷/۱۳۹۳
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۰۱/۰۷/۱۳۹۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳
۲۵/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح مصوبات شماره ۷۸۹۱۸/۴۴۳۷۱ مورخ ۹/۴/۱۳۸۹ و ۱۶۴۶۷۹/ت۴۳۲۸۹هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲
۱۹/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح رديف (۳) جدول مندرج در تصويب‌نامه شماره ۴۵۷۹۸/ت۵۰۰۰۵هـ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳
۱۰/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح تصويب‌نامه درخصوص اقساط معوق گيرندگان تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي
۱۰/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲
۰۳/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۴۱۰۱/ت۵۰۵۲۸هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳
۳۰/۰۵/۱۳۹۳
لغو تصميم‌نامه شماره ۳۷۷۹۲/۴۳۹۳۴ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹
۲۸/۰۵/۱۳۹۳
اصلاح تبصره اصلاحي ماده (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۲۴۶۱۰/ت۴۴۵۴۷ک مورخ ۶/۶/۱۳۸۹
۲۸/۰۵/۱۳۹۳
اصلاح تصميم‌نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۴/۲/۱۳۹۰
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اصلاحيه
۱۵/۰۴/۱۳۹۳
الحاقيه به تصميم‌نامه شماره ۷۳۸۴۸/ت۴۸۲۲۲ن مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ در خصوص مؤسسات مالي و اعتباري مجاز
۲۵/۰۳/۱۳۹۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۴۶۱۷۰/ت۴۹۸۵۶ک مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲
۲۱/۰۳/۱۳۹۳