آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه...
۱۳/۰۴/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۳/۰۴/۱۳۹۱
اصلاحيه ماده (۲۶) آيين‌نامه اجرايي اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر
۱۳/۰۴/۱۳۹۱
قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴)...
۱۰/۰۴/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۰/۰۴/۱۳۹۱
اصلاحيه در خصوص قانون اصلاحيه ضميمه سوم و پيوست (۱) ضميمه ششم قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به...
۳۱/۰۳/۱۳۹۱
اصلاحيه
۳۱/۰۳/۱۳۹۱
قانون اساسنامه شرکت بين‌المللي اسلامي تأمين مالي تجاري (وابسته به بانک توسعه اسلامي)
۲۰/۰۳/۱۳۹۱
قانون تصويب احکام و مصوبات بيست و چهارمين کنگره اتحاديه جهاني پست (UPU) منعقدشده در ژنو سال ۲۰۰۸ ميلادي...
۲۰/۰۳/۱۳۹۱
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين‌المللي انرژيهاي تجديدپذير
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب ۱۹۶۱...
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
قانون افشاي نقض حقوق بشر توسط آمريکا و انگليس در جهان امروز
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
قانون اجازه افزايش سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بين‌المللي پول و پذيرش اصلاحيه اساسنامه...
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
قانون اصلاح ماده (۱) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۱/۰۳/۱۳۹۱