آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۳۹۹۱۲/ت۵۰۷۵۳هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳
۲۳/۱۲/۱۳۹۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸ هـ مورخ۴/۱۲/۱۳۹۳
۱۳/۱۲/۱۳۹۳
اصلاح رديف (۱۶) جدول ذيل بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۴۲۱۶۷/۵۱۱۷۹هـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳
۰۹/۱۲/۱۳۹۳
الحاق بند (ه‍( به تصويب‌نامه‌هاي شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ و شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵ه‍ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳
۰۹/۱۲/۱۳۹۳
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۳۶۴۳۳/ت۲۹۱۲۱هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲
۲۷/۱۰/۱۳۹۳
اصلاح جزء (الف) بند (۱۲) تصويب‌نامه شماره ۹۴۸۸۲/ت۵۱۱۲۳هـ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
اصلاح جزءهاي (الف) و (هـ) بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۹۸۸۴۴/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۳
۰۹/۱۰/۱۳۹۳
اصلاح تصويب‌نامه ‌هاي شماره ۴۴۶۵۵/ت۵۰۷۳۸هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳و شماره ۶۹۴۵۲/ت۵۱۰۱۹هـ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳
۰۴/۱۰/۱۳۹۳
اصلاح بندهاي (۳) و (۴) تصويب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ در مورد مديريت، هدايت و تصميم‌گيري چگونگي اصلاح...
۱۸/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح بند (۲) اصلاحي تصويب‌نامه شماره ۳۱۴۱۹/ت۲۶۳۹۱هـ مورخ ۱/۷/۱۳۸۱
۲۸/۰۸/۱۳۹۳
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۳۸۳۵۴/ت۵۰۵۲۰هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳
۲۶/۰۸/۱۳۹۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۷۸۶۷۶/ت۵۱۰۵۸هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۳
۲۶/۰۸/۱۳۹۳
اصلاح تصويب‌نامه درخصوص پرداخت بدهي شرکت ارتباطات زيرساخت و شرکت فناوري اطلاعات
۲۴/۰۸/۱۳۹۳
اصلاح پيوست شماره (۲) تصويب‌نامه شماره ۷۴۴۵۰/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۳
۲۰/۰۸/۱۳۹۳
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۸
۰۳/۰۸/۱۳۹۳