آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۹۵۶۰/ت۳۱۱۲۱هـ مورخ ۱/۴/۱۳۸۴
۲۴/۰۶/۱۳۹۴
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۴
۱۰/۰۶/۱۳۹۴
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴
۰۵/۰۶/۱۳۹۴
اصلاح مواد (۴)،(۵)، تبصره بند (الف) ماده (۵) و بند (ب) ماده (۱۸) تصويب‌نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰هـ مورخ...
۲۶/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۸۸۰۷۷/ت۳۳۴۲۶هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۴
۲۱/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح بند (۴) تصويب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳
۱۳/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح بند (۸) تصويب‌نامه درخصوص اقدامات وزارت نيرو
۱۳/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۵۴۰۵۲/ت۵۱۲۸۷هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳
۱۰/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح بند (۸) تصويب‌نامه شماره ۱۵۰۵۰۱/ت۴۹۸۳۷هـ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳
۲۵/۰۴/۱۳۹۴
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۴۹۱۲۹/ت۵۱۵۶۳هـ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۳
۲۵/۰۴/۱۳۹۴
اصلاح ارقام مندرج در بندهاي (الف) و (ب) ماده (۱)تصويب‌نامه شماره ۲۵۴۵۱/ت۱۵۱۷۲هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۴
۲۶/۰۳/۱۳۹۴
اصلاح تصويب‌نامه درخصوص برقراري فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها براي مشاغل
۲۶/۰۳/۱۳۹۴
اصلاح تبصره ماده (۵) تصويب‌نامه شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۴
۱۹/۰۳/۱۳۹۴
اصلاحيه
۱۹/۰۳/۱۳۹۴
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳
۰۶/۰۳/۱۳۹۴