آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۱۹۵۰۶/ت۵۱۳۶۱هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴
۱۷/۱۰/۱۳۹۴
اصلاح جزء (الف) بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸
۱۷/۱۰/۱۳۹۴
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۸۶۵۵۲/ت۵۱۲۰۶هـ مورخ ۴/۷/۱۳۹۴
۱۷/۱۰/۱۳۹۴
اصلاح جزءهاي (۱)، (۳) و (۴) بند (الف) و بند (پ) و تبصره (۲) بند (پ) تصويب‌نامه شماره ۱۱۹۵۵۰/ت۵۲۲۷۰هـ...
۱۴/۱۰/۱۳۹۴
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۷۶۱۳/ت۵۱۷۷۵هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴
۱۷/۰۹/۱۳۹۴
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۲۴۸/ت۵۱۷۴۷هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳
۱۰/۰۹/۱۳۹۴
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۹۰۰۸۸/ت۵۱۸۵۳هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۴
۱۰/۰۹/۱۳۹۴
اصلاح تصويب‌نامه در خصوص تشکيل ستاد هماهنگي مناسب‌سازي کشور
۱۳/۰۸/۱۳۹۴
اصلاح جزء (د) بند (۲) برنامه جامع بهره‌وري کشور
۱۳/۰۸/۱۳۹۴
اصلاح تصويب‌نامه در خصوص واگذاري اختيارات دستگاههاي اجرايي به واحدهاي استاني مربوط در استانها
۱۳/۰۸/۱۳۹۴
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه در خصوص راه‌اندازي درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور رواديد الکترونيک (E-VISA)
۳۰/۰۷/۱۳۹۴
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۰۶۱۳/ت۵۱۳۵۶هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۴
۳۰/۰۷/۱۳۹۴
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۵۴/ت۵۱۷۵۳هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۴
۲۲/۰۷/۱۳۹۴
اصلاح بندهاي (۳/۹) و (۴/۹) سند راهبردي خدمات‌رساني به رزمندگان
۰۴/۰۷/۱۳۹۴
اصلاح مواد (۱۸) و (۲۲) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۰۴/۰۷/۱۳۹۴