آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۰/۱۰/۱۳۹۱
قانون الحاق يک تبصره به بند (۴۴) و يک تبصره به بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۱۲/۱۰/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۳۰/۰۹/۱۳۹۱
اصلاحيه قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات...
۳۰/۰۹/۱۳۹۱
نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۸/۰۹/۱۳۹۱
قانون اصلاح قانون دريايي ايران
۲۸/۰۹/۱۳۹۱
قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعهجمهوري اسلامي ايران
۲۸/۰۹/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۳/۰۹/۱۳۹۱
قانون حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۱ کل کشور
۱۵/۰۹/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۸/۰۸/۱۳۹۱
قانون اصلاح جزء (۱) بند (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۱۸/۰۸/۱۳۹۱
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري
۱۱/۰۸/۱۳۹۱
قانون اصلاح بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي
۰۹/۰۸/۱۳۹۱
قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي...
۰۹/۰۸/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۵/۰۷/۱۳۹۱