آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون تعيين تکليف استخدامي مربيان حق‌التدريس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور به رسمي و پيماني
۱۶/۰۶/۱۳۹۱
قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح...
۰۹/۰۶/۱۳۹۱
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي آموزش اولياء
۰۸/۰۶/۱۳۹۱
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي مخابرات هوانوردي
۰۸/۰۶/۱۳۹۱
آيين‌نامه هيأت مشاورين تدوين، تنقيح و تفسير قوانين
۲۶/۰۵/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۶/۰۵/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۴/۰۵/۱۳۹۱
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه منطقه‌اي استانداردسازي، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحيت و...
۲۴/۰۵/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۶/۰۵/۱۳۹۱
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون ورود موقت
۰۲/۰۵/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۹/۰۴/۱۳۹۱
قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۱۷/۰۴/۱۳۹۱
اصلاحيه ماده (۲۶) آيين‌نامه اجرايي اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر
۱۳/۰۴/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۳/۰۴/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه...
۱۳/۰۴/۱۳۹۱