آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح جزء‌هاي (الف) و (ب) بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۵۰۰۴۸/ت۶۱۱۷۹هـ مورخ ۲۴/۳/۱۴۰۲
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
اصلاح تبصره بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۲۰۰۴۸/ت۶۰۸۱۹هـ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۲
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۳۰۱۲۶/ت۵۸۰۷۳هـ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۲
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۸۷۱۴۷/ت۶۱۳۶۶هـ مورخ ۲۱/۵/۱۴۰۲
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۳۷۳۱۹/ت۵۱۵۱۲هـ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
اصلاح شرايط عمومي، ساختمار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت۵۳۳۶۷هـ...
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت۶۱۰۶۴هـ مورخ ۳۰/۲/۱۴۰۲
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۰۴۹۳۰/ت۶۱۷۰۸هـ مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۲
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
اصلاح بند (۴) تصويب‌نامه شماره ۱۰۲۷۰۷/ت۶۱۵۹۰هـ مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۲
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه‌هاي شماره ۴۶۲۹۲/ت۳۰۶۳۱هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۳ و شماره ۶۸۵۲/ت۱۷۱۱۳هـ مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۵
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح تصويب نامه شماره ۶۱۲۳۴/ت۶۱۴۰۱هـ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۲
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح بند (۵) تصويب‌نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح بند (۶) ماده (۷) ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکيت‌هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح دستورالعمل نحوه فروش کالاي قاچاق از طريق طرح عمومي
۲۹/۰۸/۱۴۰۲